Rehabilitacja niemowląt i dzieci starszych

Oferujemy indywidualnie dobraną formę zajęć prowadzonych według ustalonego planu terapeutycznego. W zakres działań rehabilitacyjnych wchodzą zaburzenia i schorzenia, takie jak:

 • asymetria ułożeniowa
 • kręcz szyi
 • wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe
 • wady wrodzone stóp u niemowląt
 • zaburzenia sensoryczne (m.in. nadpodbudliwość psychoruchowa, nadwrażliwość dotykowa/słuchowa, chód na palcach)
 • wady postawy ciała
 • skoliozy
 • wady stóp, kolan
 • zaburzenia chodu i koordynacji ruchowej
 • powikłania po złamaniach i urazach
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • choroby genetyczne, w tym Zespół Downa, dystrofie mięśniowe
 • przepuklina oponowo rdzeniowa
 • rozszczep kręgosłupa
 • urazy czaszkowo – mózgowe
 • zaburzenia w obrębie stawów, w tym artrogrypoza
 • choroby metaboliczne
 • wodogłowie
 • inne problemy i schorzenia

Gimnastyka korekcyjna

Oferujemy indywidualne zajęcia w formie zabawy, które mają na celu korygowanie wadliwej postawy i ułożenia części ciała względem siebie, kompensację istniejących deformacji oraz wyrabianie nawyku prawidłowej postawy. Zajmujemy się również leczeniem SKOLIOZ stosując metodę FITS.

Jeśli u swojego dziecka zauważacie Państwo:

 • plecy okrągłe
 • plecy wklęsłe
 • plecy wklęsło-okrągłe
 • plecy płaskie
 • wystające lub nierówno ustawione łopatki
 • asymetrię ramion
 • klatkę piersiową kurzą (uwypuklony mostek)
 • klatkę piersiową lejkowatą (zapadnięty mostek)
 • wystające dolne żebra
 • nierówne wcięcia w talii
 • nieprawidłowe ustawienia miednicy
 • kolana koślawe
 • kolana szpotawe
 • stopy płaskie
 • stopy płasko-koślawe
 • ustawianie stóp mocno do wewnątrz lub na zewnątrz podczas chodu
 • chodzenie na palcach

Porady w zakresie opieki i pielęgnacji niemowląt

Właściwa stymulacja dziecka prowadzona przez rodziców daje maluchowi bogatą bazę dla jego prawidłowego rozwoju. Odpowiednio przeprowadzane czynności pielęgnacyjne oraz sposób opieki mogą stanowić również formę rodzicielskiej terapii dla dziecka, u którego zdiagnozowano pewne zaburzenia. Oferujemy:

 • naukę podnoszenia, noszenia, karmienia, przewijania
 • naukę właściwej stymulacji i zabaw z małym dzieckiem
 • nauka masażu Shantala
 • ocena rozwoju dziecka

Metody:

NDT-Bobath Baby – metoda neurorozwojowa stworzona przez małżeństwo Bobath w latach 40. XX wieku. Przeznaczona jest do leczenia usprawniającego dzieci i niemowląt z zaburzeniami psychoruchowymi. Poprzez odpowiednią stymulację ma ona pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i maksymalnie wykorzystać swe możliwości. Celem usprawniania jest zawsze przygotowanie dziecka do uczestniczenia w normalnym życiu rodzinnym i społecznym. To indywidualne podejście daje możliwość uwzględnienia potrzeb psychologicznych dziecka, stopnia jego sprawności, występujących zaburzeń, warunków rodzinnych i środowiskowych.Jest szczególnie przydatne w leczeniu niemowląt i dzieci, ponieważ może być łatwo włączone w ich biologiczny rytm dnia. Prawidłowo wykonywane zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, noszenie dziecka, czy zabawa z nim są odpowiednimi momentami do utrwalania ruchów ćwiczonych przez fizjoterapeutę.

Główne zasady metody NDT-Bobath obejmują m.in.:

 • wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, co jest możliwe dzięki prawidłowej stymulacji i zastosowaniu odpowiednich technik już od pierwszych miesięcy życia,
 • wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych,
 • wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach,
 • ścisłą współpracę z rodzicami.

Metoda znajduje zastosowanie przede wszystkim u dzieci z problemami takimi jak:

 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • ZOKN (zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej),
 • kręcz szyi,
 • asymetria ułożeniowa ciała,
 • wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe,
 • uszkodzenie splotu ramiennego,
 • przepuklina oponowo-rdzeniowa,
 • wodogłowie,
 • choroby o podłożu neurologicznym,
 • choroby o podłożu genetycznym, np. Zespół Downa,
 • choroby o podłożu metabolicznym,
 • wcześniactwo i opóźnienie rozwoju psychoruchowego.
Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz (FITS) – metoda stworzona w 2004 roku przez dr Mariannę Białek oraz mgr Andrzeja M‘hango dla potrzeb leczenia dzieci ze skoliozą, wadami postawy oraz chorobą Scheuermanna. Autorzy bazowali na wielu metodach fizjoterapeutycznych, z których wybrali te techniki, które uznali za przydatne do terapii skolioz oraz stworzyli własne na bazie wieloletnich doświadczeń i obserwacji pacjentów. Biorąc pod uwagę dysfunkcje jakie towarzyszą skoliozie, proponuje się indywidualnie dostosowany program ćwiczeń w zależności od wielkości kąta skrzywienia oraz wyniku badania klinicznego pacjenta. Na tej podstawie można wyznaczyć cele ogólne i cele szczegółowe terapii.

Głównymi założeniami metody w postępowaniu leczniczym są:

 • indywidualne podejście do pacjenta,
 • aspekt psychologiczny, czyli uświadomienie dziecku i rodzicom dysfunkcji związanych ze skoliozą,
 • badanie czynności biernego i czynnego ruchu korekcyjnego,
 • usuwanie barier mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny,
 • nauka oddechu derotacyjnego w pozycjach funkcjonalnych,
 • budowanie i stabilizacja nowych korekcyjnych wzorców ruchowych,
 • nauka autokorekcji w pozycjach funkcjonalnych i czynnościach dnia codziennego,
 • korekcja łuku pierwotnego poprzez dodanie kompensacji czynnościowej z jednoczesną stabilizacją lub korekcją łuku wtórnego.
Diagnostyka Metodą Prechtla – jest metodą nieinwazyjną, polegającą się na obserwacji noworodka/ niemowlaka. Diagnostyka metodą Prechtla posługuje się pojęciem specyficznych wzorców motoryki spontanicznej, tzw. general movements (GM’s). Występują one u płodu od 8 tygodnia życia i utrzymują się u dziecka po urodzeniu przez pierwszych ok. 6 miesięcy życia.

Diagnostyka metodą Prechtla pozwala odpowiednio wcześnie stwierdzić lekkie odchylenia od prawidłowych wzorców ruchowych, które mogą prowadzić później do deficytów motorycznych i problemów w wieku szkolnym. Dzięki wczesnemu rozpoznaniu dziecko można poddać odpowiedniej terapii w okresie, gdy jest ona najskuteczniejsza ze względu na ogromną plastyczność dziecięcego centralnego układu nerwowego.

U noworodka wykazującego określony nieprawidłowy wzorzec ruchowy z prawdopodobieństwem sięgającym 95% rozwinie się mózgowe porażenie dziecięce. Diagnostyka metodą Prechtla pozwala więc w sposób precyzyjny przewidzieć rozwój ewentualnych późniejszych deficytów neurologicznych i wprowadzić odpowiednie środki wczesnej interwencji.

Integracja sensoryczna – dr Ayres – twórczyni metody SI – definiuje integrację sensoryczną jako proces, w którym następuje organizacja dostarczanych do naszego organizmu wrażeń, tak by mogły być wykorzystane w celowym, zakończonym sukcesem działaniu. Metoda integracji sensorycznej to system ćwiczeń, które mają nauczyć mózg właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne. Metoda przeznaczona jest dla dzieci, które mają m.in. trudności w uczeniu się, dzieci autystycznych, z mózgowym porażeniem dziecięcym, nadpobudliwych psychoruchowo, nadwrażliwych słuchowo i dotykowo. Terapia metodą SI określana jest jako terapia naukowej zabawy. Dziecko wykonuje ćwiczenia i zabawy ruchowe, które poprawiają jakość odbierania, przesyłania i organizowania bodźców, czyli ogólnie jakość funkcjonowania systemów sensorycznych.

Nasz specjalista

Mgr Justyna Kędzia

Nasz specjalista

Mgr Joanna Rakoczy

Nasz specjalista

Mgr Magdalena Migaj

Nasz specjalista

Mgr Bartłomiej Gajek

Nasz specjalista

Mgr Katarzyna Złotnicka